5 Jan 2017

Rental Mobil Malang di NAYFA Trans

Rental Mobil Malang di NAYFA Trans K’ani vor amerikats’inery harvatsel e chanaparhy ays amrrany, shatery piti k’shel vardzakalman avtomek’yenanery ayl maserum yerkri kam ashkharhi. Minch’ vardzakalman avtomek’yenanery karogh yen linel harmar e, vor harakits’ tsakhsery hachakh yen shp’vot’yets’nogh. Aha mi nayum mek’yenayi vardzuyt’i skhalnerits’, vor karogh e arzhenal dzez gumar, yev inch’pes khusap’yel drants’its’.

Gnman lrats’uts’ich’ apahovagrut’yun, duk’ petk’ ch’yen. Yet’ye ​​duk’ unek’ dzer sep’akan Auto Insurance k’aghak’akanut’yuny, apa da karogh e tsatskel bakhman vnas yev andznakan pataskhanatvut’yun e zhamanakavor ogtagortsman e vardzakalvats avtomek’yenan (sakayn, amenayn havanakanut’yamb, voch’ mi sharzhvogh berrnatary). Yev, yet’ye duk’ ogtagortsel kredit k’art Grk’i yev vcharel e vardzakalut’yan mek’yenan, ayn karogh e tramadrel mijnakarg bakhman tsatskuyt’: «Varkayin k’art tsatskuyt’y kmeknarki hamar mi bani Dzer andznakan k’aghak’akanut’yan mej ch’i mtnum, yev duk’ ch’yek’ petk’ e vcharek’ Dzer nvazets’man», - asum e Brayan Karimzad tnoren MileCards.com, champ’vordakan pargevneri k’arty hamematut’yan kayk’um: «Stugek’, vor nakhk’an duk’ vardzel mek’yena, yev duk’ karogh e merzhel, ayd lusabanumy e vardzakalut’yan mek’yenan vacharraseghanin." Sakayn, myus koghmits’, yet’ye duk’ ch’unek’ dzer sep’akan mek’yenan k’aghak’akanut’yuny, kam duk’ mtahogvats potents’ial premium avelanum Yet’ye Dzez anhrazhesht e hayts’ov dzer ink’nasharzhi k’aghak’akanut’yan, Car Rental ynkerut’yan apahovagrakan karogh e imast: Rental Mobil Malang di NAYFA Trans

Vardzakalut’yun, sksats odanavakayani. Vardzakalut’yun, sksats odanavakayani hachakh nshanakum e odanavakayanneri surcharges. Khusap’yel ayd vcharnery, yev hnaravor e payusak lrats’uts’ich’ khnayoghakan, Teri Gault gortsadir tnoren TheGroceryGame.com yev heghinak »KHANUT’-SRAH khelats’i, khnayek’ avelin», - arrajarkum e yntrelov mi avtovardzuyt’i tsarrayut’yun herru odanavakayanum: «Shat off-odanavakayan vardzakalut’yan grasenyaknerum p’vokhadrelu yev depi odanavakayan», - asum e na: «Yev da karogh e linel shat aveli harmar e, k’an amragrum odanavakayanum yev unen verts’nel mi vardzakalvats avtomek’yenan shuttle yev zbaghvum e hskayakan kutakumner»:

Not gnumner shurj. Avtovardzuyt’ tokosadruyk’nery karogh yen tarber linel, kakhvats e ynkerut’yan kam ch’ap’ov arrajatar zhamanak, aynpes vor vcharum e gnumner shurj p’vokharen verts’nelu «mek-yev-anel» motets’um: Kayk’yer, inch’pisik’ yen CarRentalSavers.com yev AutoSlash.com t’uyl e talis Dzez chartarapetner mijev vardzakalut’yan ynkerut’yunneri yev p’ntrum ktronneri. AutoSlash nuynisk hetevel dzer vardzakalut’yan tempery yev rebook dzez hamar, yet’ye p’vokharzhek’y kat’ilner: Yet’ye ​​duk’ yek’ patrastvum e k’shel yerkar herravorut’yunneri, stugelu hamar Vazk’y khoyakneri. «Shat vardzakalman ynkerut’yunner arrajarkum e ansahmanap’ak mghon hamar avtomek’yenaneri vardzuyt’i zhamanakahatvatsum, vory t’uyl e talis Dzez e k’shel mek’yenan, inch’pes naev vork’an yek’ uzum, arrants’ yerespatman lrats’uts’ich’ vcharner», - asum e Angie Hicks himnadir AngiesList.com »: Sakayn urishnery karogh yen gnahatel lrats’uts’ich’ vcharner hamar gerazants’um e mi orakan vazk’y arravelaguyn. Yet’ye ​​duk’ vardzel mek’yenan, hatkapes zhamketov aveli k’an mi k’ani or e, hamozvek’, vor duk’ unek’ ansahmanap’ak mghon kam bavarar mghon tsatskelu dzer Shrjagayut’yun »: Yerb yntrelov mijev vardzuyt’ov ansahmanap’ak mghon yev ezhan vardzuyt’ov het kilometrazhy glkharkov, duk’ karogh yek’ durs gal arraj nakhkin.

Prepaying gazi. Prepaying gazi karogh e t’val, harmar (ov uzum e planavorel lrats’uts’ich’ zhamanak mi p’vos kang chanaparhin vagh arravotyan t’rrich’k’i.), Bayts’ da nshanakum e, vor duk’ petk’ e vcharel dra hamar liarzhek’ tanki gazi, nuynisk yet’ye duk’ veradarrnal tanki kes liarzhek’ , «Da aveli lav e lrats’nel minch’yev ink’nerd, k’ani vor duk’ karogh yek’ gtnel sovorabar aveli ezhan gazi gnery motaka kayarany, aynuamenayniv,», - asum sparroghakan yev gumar tntesogh p’vordzagety Andrea Woroch: «Bayts’ mi morrats’yek’ lrats’nel ayn patcharrov, vor tsakhseri e da anel ayn banits’ heto, drop-off, karogh e linel yndhanur sghots’yel-off.« Hamozvats yeghek’, skizb durs gazy, k’ani vor vorosh ynkerut’yunner gandzum k’yez, nuynisk yet’ye gazi jrach’ap’i e parzapes mazery herru, vortegh ayn petk’ e lini:

Vcharelov lrats’uts’ich’ GPS kam mek’yenayi nstavayr: Avtovardzuyt’ ynkerut’yunnery urakh yen gandzel dzez lrats’uts’ich’ paraganeri nman GPS kam yerekhayi mek’yenayi nstavayr: Bayts’ k’ani vor Woroch matnanshum e, GPS karogh e arzhenal lrats’uts’ich’ $ 10 mek orum kam aveli. «Ogtagortsek’ dzer smart’foni, yerb hnaravor e, kam tpel ughghut’yunnery, ogtagortselov dzer hyuranots’ azat biznes kentron», - asum e na: Yet’ye ​​duk’ unek’ mi sharzhakan GPS duk’ karogh yek’ berrnakir dzer champruky yev ogtagortsel dzer ughevorut’yan, hishek’, vor ayn herrats’nel vardzakalvats avtomek’yenan dzer veradardzin: Yst Sarah Schlichter, avag khmbagir IndependentTraveler.com, shat aviaynkerut’yunner t’uyl kta Dzez stugel mek’yenayi at’vorr kam ogtagortsel ayn hart’ut’yan vra anvchar e, aynpes vor duk’ petk’ ch’e vcharel lrats’uts’ich’ ogtagortsel meky dzer vardzakalut’yan mek’yenan ynkerut’yan.

Shtapum mijots’ov stugman: Manrakrkit stugel Dzer vardzakalakan avtomek’yenan p’akts’nelu k’shel herru. Hakarrak depk’um, duk’ karogh vnasy gandzvum duk’ ch’yek’ arrajats’nel: «Shat vardzakalman berrnatar vagonneri shahagortsman ts’uts’anishnery pahpanvum yen manrakrkit, bayts’ vnasnery nman k’yertsvatsk’nerits’ kam dents marmni kam spills, stains kam arts’unk’ner e nerk’in karogh e gnal annkat», Hicks - asum e: «Yet’ye duk’ tesnum hagnum, vnas kam t’yerut’yuny stugman ynt’ats’k’um, hamozvek’, vor duk’ anmijapes katarel ynkerut’yan teghyak e, kam duk’ karogh yek’ minch’yev vcharelov dra hamar:« Yerbek’ yent’adrel, vor mi ding ch’ap’azants’ p’vok’r e yerashkhavorum nshelov, t’ye vor mek’yenan ynkerut’yunn arden masin giten vnas. Yet’ye ​​da ch’i nshvats mek’yenayi vichaki dzevov, khosum e.

Veradarrnalov mi mek’yena ush. Shat Mek’yenaneri vardzakalum ynkerut’yunnery gandzel arrorya tempery himan vra 24-zhamya zhamanakahatvatsnerum: «T’yeev vomank’ karogh yen tal 29 rope artonyal zhamanakahatvats, duk’ karogh e gandzvel ush vcharnery, kam mi amboghj lrats’uts’ich’ ory, yet’ye duk’ veradarrnal mek’yenan ants’yaly, vor zhamanaki patuhani», Schlichter asum e. T’uyl tal, vor shat zhamanak e ory du veradardzogh dzer mek’yenan e khusap’yel ays lrats’uts’ich’ vchar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar